Home

Telkes jobbágyok

Telkes Consultin

Bujka Zsófia zsofia.bujka@telkes.hu +36 20 579 6281. Lisztig Zsanett zsanett.lisztig@telkes.hu +36 70 634 6666. Nagy-Fuit Réka reka.fuit@telkes.hu. Tóth Adél adel.toth@telkes.h

A jobbágyok borait általában Szent Mihály napjától karácsonyig, de legfeljebb Szent György napjáig lehetett kimérni. A malmok és mészárszékek, a sör- és szeszfőzdék fenntartása utáni bevétel is a földesúré volt, erdeiben a makkoltatást, a vadászást és mada-rászást, a favágást is csak külön kiszabott taksáért. A kényelmes vásárlási élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez.l

d) telkes jobbágyok 8. A feladat a nők helyzetének XX. századi változásához kapcsolódik. Döntse el a források segítségével, hogy az állítások igazak vagy hamisak-e! Írjon X jelet a táblázat megfelelő helyére A majorság földjét kezdetben rab állapotú szolgák művelték, később jobbágyok robotoltak rajta. A jobbágytelek az uradalomnak azt a részét jelentette, amelyet a földesúr parasztjainak birtoklási joggal átengedett, de a föld tulajdonosa továbbra is a földesúr maradt A JOBBÁGYSÁG TERHEI . Ki is a jobbágy? A Magyar értelmező kéziszótár 625. oldalán olvasva a jobbágy szócikkről: fn. Tört A hűbériség korában a földesúr földjén gazdálkodó paraszt, aki ennek fejében urának súlyos dézsmával és robottal tartozott, és személyes szabadságában is korlátozva volt.Tört Ilyen jogi helyzetű, de jobbágytelekkel nem bíró személy

A 16. század végén alakult földesúri majorüzem a telkes jobbágyok telkét is megcsonkította. 1594-ben 120 család lakott Szanyban. Az Egyház, a Pápa, a Győr és a Szil utcák már ekkor léteztek. A török pusztítás azonban még abban az évben menekülésre kényszerítette az itt lakókat éppúgy, mint Rábaköz egész népét A reformkori magyar társadalom jellemzői - A XIX. Század elejére a jobbágyság differenciálódása előre haladt. A parasztságon belül kialakult különbségeket a telkes jobbágyok és a zsellérek aránya mutatja. (A húszas években először haladta meg a zsellérek száma a telkes gazdákét. Az úrbéres telekkel rendelkező paraszt neve telkes jobbágy, marhás jobbágy volt, szemben a földhasználattal nem rendelkező zsellér rel, gyalogjobbággyal (Varga J. 1969) A telkek (sessio, jobbágyhely) felaprózódása korán megindult. Helyenként eredetileg sem voltak egész telkes jobbágyok, csupán résztelkesek 8. § Az urbéri telkek állományába bé nem foglalt erdőben faizás használásában élő Jobbágyok, tartozni fognak, jelesen: minden egész telkes Jobbágy s ehez aránylag a kisebb állománnyal bírók, lakó helyöktől két közönséges mérföldnyi távolságnál nem messzebb, az Uraság által kijelelendő erdőből egy Posonyi. A telkes jobbágyok és zsellérek megoszlása 1771-ben. Földbirtokos neve : Jobbágy: Zsellér: Egésztelkes : Fél telkes : Negyedtelkes : Házas : Házatlan : Gróf Forgách Miklós — 36 _ 23 : 2 : Gróf Forgách János - 36 — 21 : 2 : Báró Haller Sámuel — 35 _ 16 - Báró Orczy Lőrinc : 4 : 5 - 3 - Báró Orczy Sándor

Az 1784-es első hazai népszámláláskor a pusztákkal együtt a községben már több mint 1600 lélek élt, a falusiak 47%-a tartozott a telkes jobbágyok, 40%-a a zsellérek, 13%-a a nemesek közé Szűkebb értelemben csak azok jobbágyok, akik → jobbágytelekkel rendelkeznek, azaz telkes jobbágyok (colonusok), ellentétben a → zsellérekkel. - A jobbágyság rendszere Európa-szerte ismert volt. Ny-Európában a római birodalom területén megszálló barbár népek nemzetségi szabadjaiból és a római rabszolgákból. A lap jobboldalán az óbudai telkes jobbágyok névsora olvasható 1-től 233-ig terjedő sorszámmal, ugyanezekkel a sorszámokkal jelölte Kneidinger a belterületen a jobbágyok háztelkeit, a külterületen a három tagban (Winterfeld, Sommerfeld, Brachfeld) fekvő szántóikat és két tagban fekvő rétjeiket

Video: IV. Felszabadított telkes jobbágyok és házas zsellérek ..

Tudod kik voltak a jobbágyok

 1. Telkes jobbágyok telekméretükkel: Szala˙ Janos telekszám: 1, Kováts Győrgy 1, ifju Tóth Joseff 1, Meczher János 1/2, Henczrádl János 1/2, öreg Kis Mihály 1, Kis Páll 1, Csomós István 1, Vőrős László 1/2, Szabó János 1, Kováts István 1/2, Vizer Fülleph 1, Kis Joseph 1/2, Katona Istvány 1/2, Bojtos Joseph 1/2, Mata.
 2. A jobbágyfelszabadítás, az úrbériség felszámolása a volt telkes jobbágyok esetében nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a parasztság egy része jómódba került, de annak is előidézője volt, hogy a volt zsellérek még jobban elszegényedtek, és a századfordulóra kialakult egy elég széles agrárproletariátus ill.
 3. A 18. századi magyar társadalom nagy részét a jobbágyok tették ki. A jobbágyság vagyoni szempontból két véglet között oszlott meg. A legtehetősebbek az ún. telkes* jobbágyok voltak, akik olykor még szolgákat is foglalkoztattak. A jobbágyság legszegényebb rétegét pedig a zsellérek* alkották
 4. A településforma lényege, hogy nem a lakóház udvarán, hanem a lakótelkeket övező kertben, ólastelkeken voltak a telkes jobbágyok istállói, széna-szalma boglyái, cséplőhelyei és itt tartották az egész állatállományt
 5. ____ és ____ telkes jobbágyok -> középparasztok: zsellérek -> _____ 2. A jobbágyfelszabadítás után lejátszódott, Harsány társadalmi és gazdasági életében döntő fordulatot hozó változások végeredményét az 1861-es földkönyvből ismerhetjük meg. Egészítsd ki a mondatokat a következő számokkal

A szerződés szerint az egész telkes jobbágyok évenként 52 nap marhás robotot, vagy e helyett 104 nap kézi szolgálatot voltak kötelesek földesuruknak ledolgozni, a féltelkesek ennek a felét, míg a zsellérek 18 nap kézi szolgálattal tartoztak a földesúrnak. Az ecserieknek ezenkívűl adóként a következőket kellett fizetniük A jobbágyok az adóterhek növekedésétől félve igyekeztek a valóságnál kevesebb földet bevallani. Szakadáton az uradalom összeírása szerint minden jobbágy illetményénél egy-kettő holddal több szántót birtokolt. A birtok­rendezés során jelentkező maradványföldek lényegében a bevallott és a valóságo­san birtokolt. a Jobbágyok költözése eseteiben tartandó módról s rendről, és ugyan azon költözés következményeiről. 1. 12. § A telkes Jobbágyok és urbéri Zsellérek elmozdításának - fennmaradván az I-ső Rész 40-dik czím rendelete - következendő esetekben lészen helye: a). Ők viszont azt nehezményezték, hogy a város vezetése a magyarok kezében maradt akkor is, amikor a német telkes jobbágyok száma már meghaladta a magyarokét (1765-ben még 52 telkes magyar és 45 német gazda lakott Hatvanban). A németek kívánságára Grassalkovich 1764-ben a magyar bírón kívül német bírót is állított

Az alaptípus a jobbágyfalu, amelynek a lakosai vagy telkes jobbágyok, vagy zsellérek voltak a szükséges gazdasági és társadalmi kiegészüléssel, tehát pappal, községi elöljáróval, iparossal és kocsmával. Az ilyen falunak a községi jogállása is az volt, hogy falu, legföljebb ha vásártartási jogot nyert, inkább egyszer. földi gazdálkodást folytató telkes jobbágyok körében fordultak el ő (Benda 2002). Következésképpen néhány nemzetiségi minta kétségkívül megfigyelhet ő a házasodás, háztartáskialakítás és öröklés terén, de mindeddig bizonytalan maradt, hogy a kulturális magyarázat igazolható-e, illetve általánosítható-e.

Gyón volt telkes jobbágyok és zsellérek által közös

gokban két istállót is feltüntetnek. Az 1781. évi tűzvész idején a kárvallott telkes jobbágyok 27,2, a házas zsellérek 5,8 %-a rendelkezik két istállóval. Ez azt jelenti, hogy a 18. század második felében a tehén és lóistálló kezd elkülönülni. 1 V. A jobbágyok - a társadalom kb. 90%-a (a szabad parasztokkal együtt)- vagyoni helyzetét tekintve rendkívül tagolt: telkes jobbágyok à à zsellérek- földesúri uralom- erőn felüli szolgáltatások, eltúlzott terhek Magyarország történelmi egyházai a 18-19. sz-ban - társadalmi csoportok Arisztokrácia - többségében katolikus Közép- és kisnemesség, kiváltságos kerületek szabad népei - református A jobbágyság szegényebb rétegei, a zsellérek-cselédek katolikusok Evangélikusok - közép- és kisnemesek, telkes jobbágyok. Ádánd ekkor a mai Kossuth Lajos utcának a templomtól a Kis-Koppány hídjáig tartó szakaszából állhatott, keleti oldalán a módosabb, nyugati oldalán a szegényebb telkes jobbágyok parcelláival, felső végén, a dombtetőn pedig az uradalommal

Függelék

Ecsédi volt Telkes Jobbágyok Legelő illetékeinek részletes

-telkes jobbágyok : felső rétege bekapcsolódik az árutermelésbe. és zsellérek: jó munkaerő forrás a zsellér, valamint jobbágytelek nélküli paraszt. Nemesség-bocskoros nemes: 1-2 telken maga gazdálkodik, előjogai vannak, a legszegényebbek / kisnemes, hétszilvafás nemes, félsarkantyús nemes a) kunok vagy jászok vagy székelyek vagy hajdúk; b) (szabad királyi városi) polgárság; c) jobbágyság vagy parasztság; d) telkes jobbágyok vagy birtokos jobbágyok. 11. A feladat a gazdasági kiegyezéshez kapcsolódik. (K/3) Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont. A terület nagysága szerint voltak kéttelkes, másfél-, egész-, fél-, vagy negyed telkes jobbágyok. A jobbágyoknak haszonélvezeti jogaik címén lehetőségük volt az épület- és tűzifát a földesúr erdejéből kitermelni, állataikat a kijelölt legelőkön legeltetni stb. Mindezek ellenében a jobbágyoknak fizetnie kellett

Kapcsolat Telkes Consultin

sonlitása. Kiderül ugyanis, hogy a telkes jobbágyok számának jelenték­ telen módosulása mellett az egyes családok által birtokolt (használt) földek között lényeges nagyságrendi különbségek keletkeztek. Vagyis a nyolcadtelkes jobbágyok 1772-ben regisztrált 98%-os aránya 56 év alatt 75 %-ra csökkent Megállapítasz egy lényeges tényt a grafikon alapján (pl. a telkes jobbágyok aránya csökkent; a zsellérek aránya nőtt; a reformkorban a jobbágyok többsége már zsellér volt), és teszel egy érdemi megállapítást erre vonatkozóan (pl. telekaprózódás történt; a népesség növekedésével volt magyarázható; növelte a. Mutassa meg a felvilágosult abszolutizmus és a magyar rendek küzdelmét Mária Terézia és II. József tevékenységén keresztül! Az ország népessége 1720 körül alig érte el a Mátyás korabelit. A lakatlan tájak benépesítése a török kiűzésével azonnal megindult. A belső vándorlásban magyar és szlovák jobbágyok vettek részt

Rövid beszélgetés Dr. Nagy István parlamenti államtitkárral és Patay Vilmossal, a Hangya Szövetkezetek Együttműködésének elnökével Az úrbérrendelet nem változtatott a Nagy Lajos óta létező földesúri kilenced intézményén, azonban az igényelhető robot mennyiségét meghatározta, mégpedig a jobbágyok anyagi helyzetétől függően: az egész telkes jobbágyok heti egy nap igás vagy két nap kézi robottal, a zsellérek (tehát a saját földdel nem. A telkes jobbágyok csak Zsirán, a győri püspökség birtokán maradtak meg 1848-ig, a jobbágyfelszabadításig. Salamonfán a XV. század eleje óta birtokos Salamonfai Gróf család a mohácsi vész után több szomszédos községgel együtt Gyülevízt is megszerezte, Salamonfán rendezkedett be és a birtokközpontban várszerű. Ezenfelül a telkes jobbágyok további 1 forint füstadót fizettek, miközben a rendelet azt is megszabta, hogy uruk miként szedhette be a kilencedet, és fenti járandóságain felül milyen ajándékokat - pl. évi 1 icce vaj, 2 kappan, 12 tojás - követelhetett A kötelező kilenced, tized és a robot mellett természetesen más szolgáltatásokkal is tartoztak, de a szerencsés természeti, gazdasági és forgalmi helyzet következtében a sárközi telkes jobbágyok a XV-XVI. században már jobb viszonyok között éltek, különösen Ete mezővároska, valamint Decs és Őcsény falu lakosai

Földesúri és jobbágyi gazdálkodás - Suline

A jobbágyfelszabadítást deklaráló 1848- és 1853-iki törvények a zselléreket a szabad erdő- és legelőhasználat, valamint a szabad földbirtoklás ügyében érintették. Becslések és a korabeli statisztikák szerint 1848-1849-ben a telkes jobbágyok és a zsellérek aránya körülbelül 40 és 60% között oszlott meg Ilyen községeket képeztek a görögök, a zsidók, a telkes jobbágyok, a céhek. A XVIII. század végén jól elkülönültek a telkes jobbágyok, valamint a zsellértelken élő, a földesúrnak adót - cenzust - fizető iparosok, kereskedők, honoráciorok. Ők alkotják majd a XIX. század végéig a cenzualisták sokszínű. A visszavétel, a bérlet megszüntetése a telkes jobbágyok részéről heves ellenállást váltott ki és évtizedes küzdelmek kiindulópontja lett. Az első állomása az volt, hogy a jobbágyok megtagadták az 1767-es Urbáriumban megállapított szolgáltatásokat. A káptalanvisi szőlőhegy történet A horvátok egész és fél telkes jobbágyok, amagyarok között az újonnan települtek zsellérek. [] Lengyeltóti magyar-szláv faluként ismert 1724-1725-ben. A századvégi forrásokban illir jelzővel illették, amely ahor- vát (sokac) népességet takarja. Fényes is tót-magyar falunak ismerte, amel Telkes jobbágyoknak azokat a parasztokat nevezzük, akik a jobbágyi szolgáltatások fejében (pénz- és terményadó, robot- és ajándékkötelezettség) a földesúrtól telket vagy résztelket kaptak használatra. (A 16. században még a parasztság többségét, a 19. század elején már csak kisebbségét alkották.) A belső telket a házhely és a mellette fekvő kert alkotta, a.

A makói hagymatermesztés múltja

Telkes Gép Kft - Használt gépek, ipari berendezések - +36

Acsalagon ekkor 20 telkes jobbágy, 3 házas és 3 háznélküli zsellér volt. 1767-ben csak 178,5 hold jutott az acsalagiaknak szántóföldi gazdálkodásra, és 160 hold rét. Az összes szántóföldön csak az egész telkes jobbágyok gazdálkodtak, a zselléreknek szántóföldjük nem volt, csak rétjük (Persze nem csak a telkes jobbágyok itták el ezt a pénzt, hisz voltak vásárok, stb. tehát sok idegen is megfordult, viszont elég sok jobbágynak volt saját szőlője is, tehát otthon is volt bor.) 0 0. Válasz erre. pitcairn2 2019. 10. 11. 13:33 . Előzmény.

Közoktatás: Történelem érettségi: a teljes feladatsor

egész telkes jobbágyok töredéktelkes jobbágyok zsellérek (nincs telkük) házas zsellér házatlan zsellér. Várostípusok Magyarországon a középkorban 1.) Szabad királyi városok - A király tulajdona - Fallal van körülvév A telkes jobbágyok túlsúlyba vannak a telekátlag 1/2 telek körül volt ekkor. A három kategóriához 145 családfő (lélek) szerepelt az úrbéli tabellában, amelyen így közel összesen talán 900-920 lakossal számolhatott Szántó

- jobbágyok: telkes jobbágyok, zsellérek. Kötelező fogalom: betelepítés, telkes jobbágy, zsellér. Az ország gazdasága - a birodalmon belüli munkamegosztásra törekedtek => az örökös tartományokban az ipar fejlesztésére, Magyarországon a nyersanyag és élelmiszer előállításár 3 kategóriát különböztetett meg: telkes jobbágyok, házas zsellérek, házatlan zsellérek. Szolggálatatásaikat urbárium, szerződés vagy szokásjog alapján teljesítették. Helyzetüket az úrbérrendezés (1767) és a jobbágyrendelet szabályozta (8)(1785)

A 15. századra a jobbágyok között is jelentős különbségek alakultak ki. A módosabb parasztgazdák mellett megjelentek a fél- vagy még kisebb telkes jobbágyok, és mind több lett a telek nélküli paraszt, a zsellér kézművese volt, 31 házas zsellér meg 10 szárazmalmos, akik a telkes jobbágyok soraiból kerültek ki. Volt hét kereskedője is, közülük négy biztosan zsidó. Meg kell jegyezni, hogy az összeírok csak az állandó lakhellyel rendelkező adózókat írták össze, beleértve a kereskedőket is

A középkor története (476--1492) Sulinet Tudásbázi

A földesúrnak szükség szerint robot, a termény után a kilenced, az egyháznak a tized adót fizet az akkori jobbágy. 1722-bent 17 népes portán lakják házas zsellérek és telkes jobbágyok, de megjegyzik 10 jobbágytelek (igaz csak feltehetően adózás szempontjából) még deserta vagyis puszta A két faluban a jobbágyi és nemesi státusnak majd minden fokozata jelen volt: kuriális nemesek, agilisek (anyai ágon nemesek, félnemesek), telkes jobbágyok, házasés házatlan zsellérek. A kuriális nemesek a XVIII. század elején már jelentős réteget képeztek a magyar társadalomban A telkes jobbágyok megkapták az általuk használt volt úrbéres földeket és azok arányában részesültek a községi földek felosztásából is. A zsellérek azonban föld nélkül maradtak, sőt most már a közföldeket sem használhatták Az 1928-as adatok szerint 50 év alatt, a terméseredmény lényegesen csökkent, Mária Terézia úrbérrendezés időszakában a telkes jobbágyok száma, a zsellérekével együtt a felére csökkent Földesurak szerint haladva feltüntették a telkes jobbágyok, a házas és házatlan zsellérek nevét, az általuk használt telek milyenségét, — egész-, fél- vagy negyed telek — a belső telek, a szántó és a rét nagyságát, valamint egyéb, a gazdálkodást befolyásoló körülményt

Száz év harc a békében | Száz Magyar Falu | Kézikönyvtár

A JOBBÁGYSÁG TERHEI - Suline

telkes jobbágyainak (örökös vagy szabadmenetelű), házas és házatlan zselléreinekneve telkes jobbágyoknál atelek nagysága(egész, fél, negyed stb.) a belső telek nagyságát pozsonyi mérőben, a szántónagyságát holdban és a rétnagyságát kaszásban (falcastrum, embervágó) Telkes jobbágyok száma 29 ebből 2 1/8, 5 2/8, 6 3/8, 8 4/8, 5 5/8, 2 6/8, 1 7/8 telkes és 3 házas zsellér. Az 1770. Évi összeírás szerint 45 jobbágycsaládból 41 lakott szabályszerű jobbágytelken, egy fő közülük takács, a többi extraszeriális, azaz kovács, csordás, kanász és juhász, akik a falu közösségétől vagy. A telkes jobbágyok mellett beszedette az adót a zsellérektől, a jobbágytelken élő nemesektől is. A rendkívüli hadiadót évente többször is kivetette, melyet háborúra fordított. Azért volt rendkívüli az adó, mert az országgyűlésnek évről évre meg kellett szavaznia a kivetését Részletesebben a jobbágyok, zsellérek és szegények által művelt minden föld és a föld minősége (szántó, szőlő, erdő, stb.) illetve a terméshozam szerint. Az 1715. évi összeírással kapcsolatban az a gyanú merült fel, hogy az összeírásból sok adóalany és adóalapul szolgáló ingatlan kimaradt Telkes jobbágyok zsellérek száma Telkes jobbágyok) zsellérek százaléka Bakonszeg XIX. sz. eleje 226 56 170 24,78 75,22 XIX. sz. elsőfele 239 65 174 27,20 72,80 Báránd XVIII. sz. 330 224 106 67,88 32,22 XIX. sz. közepe 686 352 334 51,31 48,69 Bihartorda XIX. sz. eleje 282 132 150 46,81 53,19 XIX. sz. elsőfele 248 115 133 46,37 53,6

Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház | tajhazszovetseg- Forrásszemelvények 1- A NÉPESSÉG TÖRTÉNETE-Száz év harc a békébenSándorfalva

Azelőtt a jászkunok, mint királyi birtokon telepedettek, együttesen fizettek 500 forint évi bért és 300 forint tegzespénzt, míg a kamarai nyereségtől és más köztehertől mentesek voltak, most pedig telkenként külön-külön lettek volna kötelesek fizetni, mint más telkes jobbágyok, de ez a szolgáltatás a királyi fiskust. Hogyan változott a telkes jobbágyok és a zsellérek aránya 1775-1848 között? 5. Hogyan differenciálódott a korabeli nemesség? Mi jellemezte az egyes rétegeket, s mekkora tömeget képeztek? 6. Mi jellemezte a polgárságot, a munkásságot és az értelmiséget? Kik voltak a honoráciorok Egész telkes jobbágyok úrbéres földjei és állatállományuk. Az 1770-ik esztendőben a Csokonyai Dominiumban a telkes jobbágyok földjei és robotjainak tabellája: 111: A jobbágyok élete. Jobbágyok panaszai. A visontai jobbágyok panaszai. Az újlaki jobbágyok panaszai. Matan József komlósdi jobbágy panasza a csokonyai urasághoz rétegei, a telkes jobbágyok, a házas zsellérek, a házatlan zsellérek? b) Hogyan éltek a szegődményes jobbágyok rétegei, a majorsági jobbá-gyok, a telepes jobbágyok, a szabados jobbágyok? 122 Összefoglalás. 22. A polgárok és a polgárosodás Magyarországon a XVIII. században. Ettől kezdve nem csak a telkes jobbágyokat, hanem a házzal rendelkező zselléreket is bevonták az adónem hatálya alá. ( Az úrbérrendezés legfőbb célja, a jobbágyok 1514 óta számtalan alkalommal megváltoztatott adózási rendjének egységes elvek szerinti szabályozása volt.

 • Egyedi ékszerkészítés budapest.
 • Survivor 2003 magyar szereplők.
 • Eozinofil.
 • Mit eszik a vadkacsa.
 • Csokis turos suti.
 • Sertés marha darált hús recept.
 • Nyolc lelki boldogság.
 • Zala folyó balaton.
 • Guess üzletek budapest.
 • Intercontinental szállodalánc.
 • Süthető gyurma színezése.
 • Észak korea a rezsim titkai.
 • Kávé hatása a fogakra.
 • Hollister melegítő nadrág.
 • Szalagóriás sajtos rúd.
 • Nagyszülői kapcsolattartás elutasítása.
 • Gyors oreo torta.
 • Mai napi pollenjelentés antsz.
 • 10 cm széles szatén szalag.
 • Házi csirkemell sonka street kitchen.
 • Kígyófejű hal.
 • Doha vízum.
 • Almabor eladó.
 • Zamnesia.
 • Pixabay nappali.
 • Diótörő erkel 2020.
 • Agykamra tágulat magzatnál.
 • Jófogás casio.
 • Fapapucs wiki.
 • Csecsemő túletetés jelei.
 • Puzzle ragasztó obi.
 • Olasz kontyvirág.
 • Mogyi mogyoró ár.
 • Kamerarendszer telepítés ár.
 • Hulladékégetés jogszabály.
 • Star wars dvd 1 9.
 • Gauguin tahiti.
 • Skyrim birtok vásárlás.
 • IPhone képernyő tükrözés samsung tv.
 • Kuvik elriasztása.
 • Görögdinnye kacsolása.